Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

REKRUTACJA - CAŁOROCZNA

 • INFORMACJE OGÓLNE

  Zasady przyjmowania do publicznych szkół  określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

  Szkoła Podstawowa

  Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, orzekające o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania organu prowadzącego

  c) karty zdrowia jeśli dziecko uczęszczało już do szkoły;

  d) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej ze szkoły, z której uczeń odszedł;

  e) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole podstawowej  może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły. Podanie może być złożone również przez pełnoletniego ucznia;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozujące niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  a także z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania  do placówki wydane przez Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Łodzi (organ prowadzący);

  d) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  e) karty zdrowia;

  f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy;

  d) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

  Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy  trwa przez cały rok szkolny.