Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Neurologopedia/Logopedia

Głównym celem na zajęciach rewalidacji mowy jest wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się w zakresie mowy czynnej i biernej u uczniów z zaburzeniami mowy, wadami wymowy i wadami mowy. Nad wadami wymowy pracuje logopeda. Zaburzeniami mowy i wadami mowy zajmuje się neurologopeda i surdologopeda , dostosowując terapię do możliwości percepcyjnych i koncentracji słuchowej uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zarówno na tle neurologicznym, jak również słabosłyszących, słabowidzących, czy niesłyszących i niewidomych. Końcowy efekt terapii to nabycie przez ucznia kompetencji językowych w zakresach: komunikacyjnym, poznawczym i gramatycznym w najpełniejszy sposób na miarę jego możliwości.

Podczas w/w zajęć uczeń nabywa lub doskonali umiejętności w zakresie:

 • artykulacji
 • oddychania-fonacji
 • mówienia - wydłużania wypowiedz
 • pisania
 • czytania
 • komunikacji społecznej

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • być bardziej samodzielnym w życiu codziennym,
 • wyrażać potrzeby , emocje, myśli, oraz przekazywać informacje o zdarzeniach z wykorzystaniem mowy werbalnej, migowej, pisma, lub AAC,
 • porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi - nawiązywać z nimi relacje,
 • bezkonfliktowo i skutecznie rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w pełniejszy sposób w życiu publicznym, językowe i zainteresowania,
 • ukształtować prawidłową ocenę własnej osoby.
 • poszerzać kompetencje