Zajęcia specjalistyczne:
Proces edukacyjny w Ośrodku koncentruje się na szerokim usprawnianiu i stymulowaniu rozwoju uczniów, przygotowując ich w miarę indywidualnych predyspozycji i możliwości do funkcjonowania w społeczeństwie.
Cele osiągane są przez uczestnictwo uczniów w:
 • zajęciach lekcyjnych,
 • zajęciach rewalidacji indywidualnej,
 • zajęciach w kołach zainteresowań,
 • zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych w formie indywidualnej,
 • nauczaniu indywidualnym.
Rewalidacja indywidualna obejmuje:
 1. Gimnastyka korekcyjna,
  zajęcia prowadzi się w formie indywidualnej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie gimnastyki korekcyjnej i oligofrenopedagogiki. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową, co pozwala na zastosowanie różnorodnych metod korekcyjno- kompensacyjnych.

 2. Rewalidacja ruchowa,
  która prowadzona jest w formie indywidualnej (rehabilitant prowadzi terapię z jednym uczniem). Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowani w zakresie rehabilitacji ruchowej i oligofrenopedagogiki. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową, co pozwala na zastosowanie różnorodnych zabiegów z działów fizjoterapii:
  • Fizykoterapia: ciepłolecznictwo, elektroterapia, magnetoterapia,
  • Hydroterapia: masaż podwodny, wirowy, perełkowy,
  • Kinezyterapia: pełna gama ćwiczeń i metod rehabilitacji.
  • Masaż.

 3. Rewalidacja logopedyczna,
  w oparciu o diagnozę logopedyczną zakłada się kartę logopedyczną dla każdego ucznia. Na jej podstawie prowadzi się terapię logopedyczną.
  Obejmuje ona:
  • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy,
  • ćwiczenia artykulacyjne - słuchu fonematycznego,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia strony leksykalnej mowy.
  Posiadamy dwie pracownie logopedyczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, nowoczesne programy komputerowe.

 4. Rewalidacja orientacji przestrzennej,
  Głównym celem w zakresie rewalidacji orientacji przestrzennej jest uzyskanie samodzielności w poruszaniu się i radzenie sobie w czynnościach życia codziennego przez osobę niewidomą i słabowidzącą. Na lekcjach rewalidacji orientacji przestrzennej uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:
  • orientacji w przestrzeni,
  • orientacji w terenie,
  • orientacji w schemacie własnego ciała,
  • kształtowania pojęć przestrzennych,
  • kompensacji funkcji zmysłów.
  Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:
  • być zaradnym w życiu codziennym,
  • przestrzegać ogólnych norm współżycia społecznego,
  • ukształtować prawidłowy stosunek do własnej osoby,
  • zwiększyć poczucie własnej wartości,
  • okazywać emocje,
  • wyrażać swoje potrzeby,
  • zachować prawo do swojej inności,


 5. Rewalidacja pedagogiczna,
  Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu:
  • zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • opóźnienia rozwoju ruchowego oraz sprawności manualnej,
  • zaburzony rozwój procesów emocjonalno - motywacyjnych,
  • zaburzenia orientacji przestrzennej i autoorientacji,
  • zaburzenia motywacji i pamięci,
  • zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.
  Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy dla każdego dziecka jest konstruowany indywidualny program edukacyjny. Dobierane są metody pracy odpowiednie do możliwości indywidualnych dziecka, zgodnie z jego sferą aktualnego i najbliższego rozwoju. Rewalidacja pedagogiczna jest prowadzona w formie indywidualnej w grupach 2-3 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie rewalidacji pedagogicznej i oligofrenopedagogiki.

 6. Rewalidacja komunikacji

 7. Integracja sensoryczna

 8. Integracja sensoryczna (SI) to prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, które umożliwia nam wykonywanie wszystkich codziennych czynności. Aby wykonywać złożone czynności, musimy najpierw prawidłowo odbierać wrażenia pochodzące z zewnątrz i z naszego ciała, odpowiednio je klasyfikować, porządkować i łączyć ze sobą. Procesy odbierania, klasyfikowania, porządkowania i łączenia wrażeń zmysłowych, zachodzą w dużej mierze poza naszą świadomością. Odpowiada za nie nasz układ nerwowy, to znaczy te jego części, których pracy nie jesteśmy świadomi, odczuwamy natomiast jej efekty.
  Efekty prawidłowej integracji wrażeń przedsionkowych i czuciowych osiągane podczas terapii:
  • prawidłowe wzorce ruchowe
  • koordynacja obu stron ciała
  • prawidłowa koordynacja oko - ręka
  • właściwe planowanie motoryczne
  • odpowiedni poziom aktywności
  • znajomość schematu ciała
  • prawidłowa lateralizacja
  • rozwój mowy
  • prawidłowa koncentracja uwagi
  • stabilność emocjonalna
  Terapia Integracji Sensorycznej bazuje na odpowiednio dobranej stymulacji tych zmysłów i jest dla dziecka przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt taki jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspinania.
  Dla dziecka terapia jest zabawą i może taką wydawać się dorosłym,ale jest to jednocześnie ciężka praca, bo pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko jest w stanie osiągnąć sukces, który prawdopodobnie byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie.


 9. Biofeedback

 10. Od roku 2015 w pracy z naszymi uczniami wykorzystujemy sprzęt do Metody EEG-Biofeedback . Sprzęt został całkowicie sfinansowany przez organizacę Rotary Club.
  Terapia EEG Biofeedback pomoże Twojemu dziecku w osiąganiu lepszych wyników w nauce. Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.
  EEG Biofeedback koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców,co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Istotny jest fakt, że nie zawsze zarejestrowana czynność,ma obraz odpowiadający prawidłowemu schematowi. Poszczególne schematy współwystępowania ze sobą fal mogą wskazywać na różne dysfunkcje.

  Wykorzystując metodę EEG Biofeedback ćwiczymy:
  • koncentrację uwagi,
  • pamięć,
  • szybkość podejmowania decyzji,
  • kreatywność,
  • pewność siebie / asertywność,
  • integrację umysłu i ciała,
  • samokontrolę.

  Efekty terapii:
  • poprawa samopoczucia,
  • głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
  • zahamowanie lęków, tremy,
  • lepsza samokontrola,
  • reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje,
  • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
  • likwiduje stany lękowe.
  Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Jak wykazały badania naukowe jego efekty są długotrwałe i nie wywołują skutków ubocznych. Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczna. Nie stwierdzono niekorzystnych efektów tej formy terapii. Treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

 11. Neurologopedia


 12. Surdologopedia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom