WIZJA SOSW Nr 3
SOSW nr 3 ma być miejscem, w którym:
 1. Wychowankowie będą bezpieczni a ich potrzeby zaspokajane.
 2. Panować będzie atmosfera wsparcia i przyjaźni dla wychowanków.
 3. Wychowankowie będą doświadczać sukcesu, poczucia skuteczności własnego działania.
 4. Wychowankowie znajdą pomoc w sytuacjach problemowych.
 5. Ciekawie i wartościowo będą spędzać czas wolny.
 6. Wychowankowie chętnie będą wracać do nas po zakończeniu pobytu w ośrodku.
 7. Pracownicy będą poszukiwać silnych stron wychowanków i bazować na nich w czasie pracy.
 8. Wszyscy nauczyciele będą podejmować wszelkie działania na rzecz usprawniania zaburzonych funkcji, korygowania wad i kompensowania braków u wychowanków.
MISJA SOSW Nr 3.
Misją SOSW nr 3 jest wspieranie wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów w dziele wychowania i nauczania oraz tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska naszym podopiecznym, w którym:
 • szanowane będzie ich prawo do niepowtarzalności, odbierania, odczuwania i komunikowania swoich potrzeb,
 • uzyskiwać będą umiejętności potrzebne do, w miarę możliwości, niezależnego funkcjonowania,
 • uzyskiwać będą maksymalne postępy rozwojowe w wymiarach: emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, fizycznym, moralnym i duchowym,
 • ujawniać się będą ich najmocniejsze strony.
Wartości, na które się powołujemy rozumiemy tak:
Przyjaźń - to traktowanie wychowanka w sposób ciepły, życzliwy i odnoszenie się do niego ze zrozumieniem. Chcemy, żeby rodzice/opiekunowie wiedzieli, że od pracowników ośrodka mogą uzyskać wsparcie, zrozumienie i pomoc.
Odpowiedzialność - mając świadomość powierzania nam dziecka przez rodziców/opiekunów, naszymi działaniami będzie kierować troska o bezpieczeństwo, rozwój i dobre samopoczucie wychowanków.
Wrażliwość - to empatyczne zrozumienie sytuacji, potrzeb i możliwości wychowanka, umiejętność postawienia się w roli dziecka, spojrzenie jego oczami na otaczający świat i zadania przed nim stojące.
Tolerancja - to poszanowanie uczuć, przekonań, poglądów wychowanka oraz wyrozumiałe podejście do odchyleń w jego zachowaniu wynikających ze stanu zdrowia.
Akceptacja - to uznanie odmienności i niepowtarzalności, aprobata jego zachowań, spostrzeżeń, form ekspresji, nie zapominając o stworzeniu rozsądnych granic wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, jego kolegom i pracownikom ośrodka.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom