Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 • INFORMACJE OGÓLNE

  Zasady przyjmowania do publicznych szkół  określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

  Szkoła Podstawowa

  Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, orzekające o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania organu prowadzącego

  c) karty zdrowia jeśli dziecko uczęszczało już do szkoły;

  d) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej ze szkoły, z której uczeń odszedł;

  e) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole podstawowej  może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły. Podanie może być złożone również przez pełnoletniego ucznia;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozujące niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  a także z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania  do placówki wydane przez Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Łodzi (organ prowadzący);

  d) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  e) karty zdrowia;

  f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy;

  d) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

  Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy  trwa przez cały rok szkolny.