Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 • INFORMACJE OGÓLNE

  Zasady przyjmowania do publicznych szkół  określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

  Szkoła Podstawowa

  Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, orzekające o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania organu prowadzącego

  c) karty zdrowia jeśli dziecko uczęszczało już do szkoły;

  d) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej ze szkoły, z której uczeń odszedł;

  e) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole podstawowej  może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły. Podanie może być złożone również przez pełnoletniego ucznia;

  b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozujące niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  a także z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

  c) skierowania  do placówki wydane przez Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Łodzi (organ prowadzący);

  d) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  e) karty zdrowia;

  f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy;

  d) 2 zdjęcia.

  Kształcenie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

  Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy  trwa przez cały rok szkolny.