KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

 

Zarządzenie Nr 19/2020

 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2020 r. poz.1166 z późn. zm.) oraz § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.) w związku z zagrożeniem epidemicznym postanawiam przedłużeniu zawieszenia stacjonarnej działalności placówki (tj. szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz internatu) na okres 5 – 8 XII2020 roku.

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą organizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele – wychowawcy klas ustalą z wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie (oraz ewentualnie z wychowawcami internatu) sposób komunikowania się z uczniami i ich rodzinami oraz zakres treści kształcenia zgodny z IPET poszczególnych uczniów.

Nauczyciele prowadzą w tym okresie indywidualne dzienniki pracy wg wzoru stosowanego w poprzednim okresie zdalnego nauczania.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią dyżury w placówce.

 

 

Łódź, 3 grudnia 2020 r.

Władysław Adam Woźniak

dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3

w Łodzi

 

 

 


Zarządzenie Nr 18/2020

 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz.1166 z późn. zm.) oraz § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.) w związku z zagrożeniem epidemicznym postanawiam o zawieszeniu stacjonarnej działalności placówki ( tj. szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz internatu ) w okresie 25. 11. – 4. 12. 2020 roku.

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą organizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele – wychowawcy klas ustalą z wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie ( oraz ewentualnie z wychowawcami internatu) sposób komunikowania się z uczniami i ich rodzinami oraz zakres treści kształcenia zgodny z IPET poszczególnych uczniów.

Nauczyciele prowadzą w tym okresie indywidualne dzienniki pracy wg wzoru stosowanego w poprzednim okresie zdalnego nauczania.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią dyżury w placówce.

 

Łódź, 24 listopada 2020 r.

Władysław Adam Woźniak

dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3

w Łodzi

 

 


Szanowni Państwo Rodzice/opiekunowie

Informuję, że od dnia 9 listopada br. nasz Ośrodek prowadzi nadal działalność w formie stacjonarnej. Jeśliby w placówce zaistniały zdarzenia zwiększające zagrożenie zdrowia dzieci lub pracowników, wtedy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu ( o czym Państwo zostaniecie poinformowani ). Proszę usilnie Państwa - jeśli przyprowadzacie dzieci samodzielnie - o przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa ( maseczki, dezynfekcja, dystans, przestrzeganie wyznaczonych stref dostępu). Proszę również o kształtowanie odpowiednich postaw własnych dzieci, aby przyzwyczajać je do stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa.

Przypominam, że do placówki mogą przychodzić jedynie ci uczniowie, którzy nie wykazują objawów przeziębienia ( np. katar, kaszel, gorączka).

Rodzice tych uczniów, którzy z powodu obaw o zdrowie nie uczestniczą w stacjonarnym nauczaniu, mogą prosić nauczycieli ( za pośrednictwem wychowawców klas) o wsparcie, poprzez np. przesyłanie materiałów do pracy z dzieckiem w domu. W miarę możliwości będziemy się kontaktować i pomagać Państwu.

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu wypada Święto Niepodległości ( 11 XI ) i w tym dniu Ośrodek nie pracuje ( nie będzie tym samym możliwości przywiezienia tego dnia dziecka do internatu).

 

Władysław Adam Woźniak

dyrektor SOSW Nr 3

 

 


Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie

W związku z tym, iż nasz Ośrodek pracuje nadal w trybie stacjonarnym i część uczniów samodzielnie dojeżdża do szkoły a wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące przemieszczania się niepełnoletnich osób do 16 roku życia, pragnę uspokoić – uczniowie mogą samodzielnie przemieszczać się poza domem o ile udają się do szkoły. Traktuje o tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1871) w § 1 pkt 14, który brzmi:

„ W § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;

3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania." ”

W związku z powyższym proszę uczniów samodzielnie dojeżdżających do Ośrodka o zgłoszenie się do mnie w celu otrzymania odpowiedniego zaświadczenia, że nasza placówka pracuje w trybie stacjonarnym.

 

Władysław Adam Woźniak

dyrektor SOSW Nr


 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. Dr Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi jest placówką z tradycjami i doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,  z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze
 • Interna

Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Do Ośrodka przyjmujemy uczniów z Łodzi jak i spoza miasta.

Każdego dnia prowadzimy zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne. Nauczyciele pracujący w Ośrodku na co dzień wspierają uczniów i ich opiekunów w działalności dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Głównym celem codziennej pracy jest przygotowanie uczniów (na miarę ich możliwości) do samodzielnego funkcjonowania, a w wielu przypadkach do możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Celem nadrzędnym podejmowanych działań w naszej placówce jest jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie, rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 •  mógł porozumiewać się z najbliższym otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności.

Praca edukacyjna w naszej placówce opiera się na założeniach:

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem, jako warunek efektywnej pracy oraz jako warunek dobrego startu ucznia z niepełnosprawnością  intelektualną.

 • diagnoza umiejętności i wiadomości dziecka podstawą opracowania indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego ucznia.

 • wczesne podjęcie oddziaływań rehabilitacyjnych szansą na optymalizację rozwoju ucznia.

 • sprawność ruchowa, rozwój umysłowy i dojrzałość społeczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną może ulegać poprawie w wyniku oddziaływań uwzględniających czynniki indywidualne i społeczne.

Oddziaływanie edukacyjne to długotrwały proces kształcenia wymagający częstego powtarzania, podsumowywania, systematyzowania wiadomości oraz kształtowania i doskonalenia oraz ćwiczenia nabytych umiejętności.
Nawet niewielkie postępy ucznia wzmacniane są pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

W czasie realizacji zajęć z uczniem, nauczyciel przestrzega zasad ortodydaktyki: gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą, dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości, potrzeb oraz warunków środowiskowych (indywidualizacja wymagań), aktywności  i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania – uczenia się, wszechstronnej poglądowości i przykładu, zintegrowania oddziaływań (współdziałanie specjalistów), trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalsze ich doskonalenie.

Każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju, swoiste uzdolnienia i ograniczenia. Na swój sposób rozwija się i ma osiągnięcia.

Nie można przewidywać czy nawet oczekiwać konkretnych osiągnięć w określonym czasie (np. 1 półrocze). Można jedynie określać kierunki, w jakich uczeń będzie się rozwijać, starać się wspierać go na tej drodze i podążać za nim aktywnie.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów i terapeutów, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkoła dostosowana jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo usytuowania  w centrum miasta szkoła  otoczona jest ciszą i zielenią.

Organ prowadzący: Miasto Łódź

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Łodzi