Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja / Набір учнів

Rekrutacja

INFORMACJE OGÓLNE

Zasady przyjmowania do publicznych szkół  określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Szkoła Podstawowa

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły;

b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, orzekające o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

c) skierowania organu prowadzącego

d) karty zdrowia jeśli dziecko uczęszczało już do szkoły;

e) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej ze szkoły, z której uczeń odszedł;

f) 2 zdjęcia.

Kształcenie uczniów w szkole podstawowej  może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) pisemnego wniosku (podania) rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły. Podanie może być złożone również przez pełnoletniego ucznia;

b) kopii aktualnego orzeczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozujące niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  a także z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami, wydane przez zespół orzekający działający w specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

c) skierowania  do placówki wydane przez Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Łodzi (organ prowadzący);

d) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

e) karty zdrowia;

f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy;

d) 2 zdjęcia.

Kształcenie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy  trwa przez cały rok szkolny.

вербування

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Правила прийому до державних шкіл викладені в розділі 6 Закону від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту (тобто Законодавчий журнал від 2018 року, пункт 996, зі змінами). Кожного разу, коли ця інформація стосується батьків - це також слід розуміти як законних опікунів дитини та осіб (юридичних осіб), які здійснюють піклування над дитиною (стаття 4 (19) Закону від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту).

Початкова школа

Підставою для зарахування дитини до початкової школи є подання до шкільної канцелярії таких документів:

а) письмова заява (заява) батьків (законних осіб) про прийняття дитини до школи;

б) копія діючої довідки (завірена копія оригіналу) про потребу в спеціальній освіті з помірною, важкою, тяжкою інвалідністю та з множинними порушеннями, видана суддівською командою, що працює в спеціалізованому психолого-психологічному центрі. педагогічний консультаційний центр;

c) звернення до головного органу

г) медичні книжки, якщо дитина вже відвідувала школу;

д) свідоцтво про закінчення молодшого класу школи, з якої вийшов учень;

е) 2 фотографії.

Навчання учнів початкової школи може здійснюватися до кінця навчального року в календарному році, в якому учневі виповнилося 20 років.

Школа готується до роботи

Підставою для прийому учня до школи, яка готує до працевлаштування, є подання до канцелярії школи таких документів:

а) письмова заява (заява) батьків (законних осіб) про прийняття дитини до школи. Заяву може подати також повнолітній учень;

б) копія діючої довідки (завірена копія оригіналу) про потребу в спеціальній освіті з діагнозом помірної або тяжкої вади та множинної вади, а також легкої вади зі зв’язками, виданої суддівською командою, що діє в спеціалізований психолого-педагогічний консультаційний центр;

c) направлення до закладу, видані відділом освіти Управління міста Лодзь (керівний орган);

г) свідоцтво про закінчення початкової школи;

д) медичні книжки;

е) медичну довідку про відсутність протипоказань за станом здоров'я для навчання у школі підготовки до роботи;

г) 2 фотографії.

Навчання учнів у підготовчій до праці школі може проводитися до закінчення навчального року в календарному році досягнення учнем 24 років.

Набір учнів до початкової школи та школа підготовки до праці триває протягом усього навчального року.