Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia specjalistyczne mające na celu doprowadzić do korekcji wad postawy. Są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej. Na zajęcia uczęszczają uczniowie zakwalifikowani na podstawie skierowania lekarskiego oraz diagnozy opartej o badanie postawy ciała. Uczniowie objęci procesem rewalidacji posturalnej i uczęszczający na zajęcia gimnastyki korekcyjnej mają opracowane zestawy ćwiczeń dostosowane do występujących u nich odchyleń od normy, postaw nieprawidłowych i skoliotycznych.

Głównym celem jest:

  • opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych
  • wyrabianie wytrwałości posturalnej
  • utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości
  • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy korekcji zaburzeń