Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Komunikacja alternatywna

Głównym celem prowadzenia zajęć w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej jest budowanie systemu komunikacji językowej użytkownika AAC. Wykorzystując zasoby Pracowni Komunikacji Alternatywnej AAC - logopedzi,nauczyciele i pracownicy w naszej placówce we współpracy z rodziną, umożliwiają wdrożenie systemu u ucznia z ograniczeniem lub brakiem mowy. Końcowym efektem pracy jest opanowanie przez naszego ucznia umiejętności porozumiewania się w najpełniejszy dla niego sposób.

Podczas zajęć budujących system komunikacji językowej uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania pojęć : " ja", "ty",
 • naśladownictwa,
 • komunikacji intencjonalnej "zauważ mnie",
 • pojawienia się lub polepszenia się kontaktu wzrokowego - wspólnego pola uwagi,
 • używania, różnicowania gestu " Pokaż co chcesz",
 • wyrażania próśb i żądań " Tu i teraz",
 • celowego wskazywania wzrokiem,
 • zwracania uwagi na otaczający świat,
 • koncentracji uwagi na bodźcu i rozwijaniu percepcji wzrokowej,
 • zapamiętywania i wyrabiania pamięci wzrokowo - ruchowej,
 • powiększania zasobu pojęć,
 • naśladowania wokalizacji i poprawy mówienia,

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • inicjować komunikację,
 • powiększyć zasób słownictwa, symboli,
 • przekazywać informacje, wyrażać potrzeby, emocje, myśli,
 • lepiej rozumieć mowę,
 • zadawać pytania i odpowiadać na nie, używać zwrotów konwersacyjnych,
 • być bardziej samodzielnym, dokonywać wyborów,
 • skutecznie i bezkonfliktowo rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w życiu publicznym,
 • zwiększyć własną samoocenę, osiągając poczucie:
 • " Porozumiewam się, choć nie mówię ,lub:  bo umiem mówić!"