Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na podwyższenie nie tylko zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych ucznia lecz też jego samooceny i motywacji do działania.

Ma na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu

  • z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych
  • z opóźnieniami rozwoju ruchowego oraz sprawności manualnej,
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno - motywacyjnych
  • z zaburzeniami motywacji i pamięci
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy, z użyciem różnorodnych metod i narzędzi badawczych, dla każdego dziecka jest konstruowany indywidualny program edukacyjny. Dobierane są metody pracy odpowiednie do możliwości indywidualnych dziecka. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie oligofrenopedagiki i terapii pedagogicznej.