KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

 

Szanowni rodzice/opiekunowie !

 

Według z najnowszych informacji z Wydziału Edukacji, zgodnie z decyzją władz Miasta, działalność naszej placówki pozostaje zawieszona do 7 czerwca br.

Serdecznie Państwa przepraszam za zaistniałe zamieszanie.

 

Władysław Adam Woźniak

dyrektor SOSW Nr 3

 


Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Łodzi

z dnia 21. 05. 2020 r.

w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Na podstawie art. 40 ust. 5 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 6. 1.(D.U. poz. 493)

 

§1.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z powolnym uruchamianiem szkół i przedszkoli zarządzam wprowadzenie Procedur bezpieczeństwa w SOSW Nr 3 w Łodzi w czasie epidemii SARS-COV – 2

§2.

Procedury są wdrażane od 21. 05. 2020 r stopniowo. Uruchomienie poszczególnych zajęć zależy od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

§3.

Procedury zostaną umieszczone na stronie szkoły, tak, aby mogli się z nimi zapoznać rodzice uczniów.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Łódź, 21. 05.2020 r.

 

 

Dyrektor SOSW Nr 3 w Łodzi

Władysław Adam Woźniak

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/1/content//ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/1/content//ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/1/content//ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf


Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie.

Od dnia dzisiejszego nasze zdalne nauczanie będzie się odbywać głownie poprzez narzędzia Office 365.

Jeśli w toku dotychczasowego nauczania, zostały wraz z nauczycielami wypracowane i sprawdzają się inne metody komunikacji, jak np. kontakt telefoniczny, e-mail przez prywatną pocztę rodzica/ucznia czy też odbieranie materiałów ze szkoły, to oczywiście mogą być nadal wykorzystywane. Najważniejsze jest, aby uczeń miał kontakt z nauczycielami i otrzymywał materiały do pracy a rodzice mogli dostać odpowiednie wsparcie merytoryczne.

Na stronie internetowej będą umieszczane komunikaty ogólne, ogłoszenia a także materiały od nauczycieli kierowane do wszystkich uczniów, które mogą być wykorzystywane jako materiały dodatkowe, uzupełniające to co nauczyciele prześlą indywidualnie dla każdego ucznia.

Pozdrawiam Was serdecznie, życząc wytrwałości w tym trudnym czasie.

Władysław Adam Woźniak dyrektor


UWAGA !!!

ZGODNIE Z § 1 PKT 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020  R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19 (Dz. U. z 2020 r. poz 492), ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI NASZEJ PLACÓWKI ZOSTAJE PRZEDŁUŻONE DO DNIA 10 KWIETNIA BR. 

WSZELKIE PILNE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE (42 678 93 23) LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (kontakt@sosw3.elodz.edu.pl).

WYCHOWAWCY KLAS W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ BĘDĄ SIĘ KONTAKTOWAĆ Z RODZICAMI I UCZNIAMI TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

WŁADYSŁAW ADAM WOŹNIAK

DYREKTOR SOSW NR 3 


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. Dr Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi jest placówką z tradycjami i doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,  z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze
 • Interna

Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Do Ośrodka przyjmujemy uczniów z Łodzi jak i spoza miasta.

Każdego dnia prowadzimy zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne. Nauczyciele pracujący w Ośrodku na co dzień wspierają uczniów i ich opiekunów w działalności dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Głównym celem codziennej pracy jest przygotowanie uczniów (na miarę ich możliwości) do samodzielnego funkcjonowania, a w wielu przypadkach do możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Celem nadrzędnym podejmowanych działań w naszej placówce jest jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie, rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 •  mógł porozumiewać się z najbliższym otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności.

Praca edukacyjna w naszej placówce opiera się na założeniach:

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem, jako warunek efektywnej pracy oraz jako warunek dobrego startu ucznia z niepełnosprawnością  intelektualną.

 • diagnoza umiejętności i wiadomości dziecka podstawą opracowania indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego ucznia.

 • wczesne podjęcie oddziaływań rehabilitacyjnych szansą na optymalizację rozwoju ucznia.

 • sprawność ruchowa, rozwój umysłowy i dojrzałość społeczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną może ulegać poprawie w wyniku oddziaływań uwzględniających czynniki indywidualne i społeczne.

Oddziaływanie edukacyjne to długotrwały proces kształcenia wymagający częstego powtarzania, podsumowywania, systematyzowania wiadomości oraz kształtowania i doskonalenia oraz ćwiczenia nabytych umiejętności.
Nawet niewielkie postępy ucznia wzmacniane są pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

W czasie realizacji zajęć z uczniem, nauczyciel przestrzega zasad ortodydaktyki: gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą, dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości, potrzeb oraz warunków środowiskowych (indywidualizacja wymagań), aktywności  i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania – uczenia się, wszechstronnej poglądowości i przykładu, zintegrowania oddziaływań (współdziałanie specjalistów), trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalsze ich doskonalenie.

Każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju, swoiste uzdolnienia i ograniczenia. Na swój sposób rozwija się i ma osiągnięcia.

Nie można przewidywać czy nawet oczekiwać konkretnych osiągnięć w określonym czasie (np. 1 półrocze). Można jedynie określać kierunki, w jakich uczeń będzie się rozwijać, starać się wspierać go na tej drodze i podążać za nim aktywnie.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów i terapeutów, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkoła dostosowana jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo usytuowania  w centrum miasta szkoła  otoczona jest ciszą i zielenią.

Organ prowadzący: Miasto Łódź

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Łodzi